Algemene leveringsvoorwaarden Kleur & Zijde

Algemene Voorwaarden van Kleur & Zijde, gevestigd te Krimpen a/d IJssel
Versie geldig vanaf 1-12-2011

Identiteit van de ondernemer
Webshop Kleur & Zijde valt onder de handelsnaam de ToermalyN.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder de handelsnaam de ToermalyN – Kleur & Zijde.

Eigenaar: Ariënne van Tol
Bezoekadres: Lekdijk 218, 2921AH Krimpen a/d IJssel
Telefoonnummer: 06-19402532
E-mailadres: arienne@kleurenzijde.nl
KvK-nummer: 24450947
BTW-identificatienummer: NL0016 364 39 B20

Op alle bestellingen, aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Voor iedere bestelling geldt vooruitbetaling mits anders overeengekomen.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kleur & Zijde. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Kleur & Zijde. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kleur & Zijde behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kleur & Zijde erkend.
1.4 Kleur & Zijde garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kleur & Zijde bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Kleur & Zijde zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kleur & Zijde geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Kleur & Zijde zal indien u binnen 1 week de bestelde goederen niet betaald heeft (en afgehaald) u vragen om binnen een week dit alsnog te doen. Indien u na deze vraag geen antwoord heeft gegeven, worden de artikelen terug in de winkel geplaatst. hiervan ontvangt u een bericht.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De termijn gaat in na ontvangst van het product. Bij meerdere producten uit een enkele bestelling gaat de termijn pas in na levering van het laatste product.  Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Kleur & Zijde heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Kleur & Zijde. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kleur & Zijde er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
•diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
•goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
•goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
•voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
4.3 Terugbetaling binnen 14 dagen
Kleur & Zijde moet binnen 14 dagen na ontbinding alle betaalde bedragen terugbetalen. De kosten voor retourneren zijn voor de klant zelf. Wordt het formulier niet aangeboden of ontbreekt er andere informatie over het retourneren, dan heeft de klant een jaar retourrecht. Kapotte of gebruikte producten mogen niet geweigerd worden, maar de schade mag in rekening worden gebracht.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit hebt gekregen.  Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen.
Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
4.4 Retourformulier (https://www.kleurenzijdeshop.nl/Retourneren-herroeping).

5. Gegevensbeheer ( Voor het volledige privacy statement: https://www.kleurenzijdeshop.nl/Privacy)
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kleur & Zijde, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kleur & Zijde. Kleur & Zijde houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Kleur & Zijde respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Kleur & Zijde maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Middels een e-mail naar Kleur & Zijde kunt u zich van deze mailinglijst laten verwijderen.

6. Garantie
6.1 Kleur & Zijde garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, voor de artikelen van wol en zijde dient rekening gehouden te worden met krimp door het wassen. Om deze reden raden we u aan om eventueel een grotere maat te nemen.
6.2. Kleur & Zijde is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kleur & Zijde deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Kleur & Zijde . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Kleur & Zijde schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Kleur & Zijde gegrond worden bevonden, zal Kleur & Zijde naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kleur & Zijde en mits dien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Kleur & Zijde) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Kleur & Zijde gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Kleur & Zijde voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Kleur & Zijde is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Kleur & Zijde in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Kleur & Zijde en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
6.7 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar arienne@kleurenzijde.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je aan te melden bij ODR platform. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese commissie. Dit ODR platform is te vinden op: http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kleur & Zijde zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Kleur & Zijde slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Kleur & Zijde gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Kleur & Zijde kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Kleur & Zijde en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Kleur & Zijde op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Kleur & Zijde behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Kleur & Zijde gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Vooral de kleuren van de geverfde zijde en kleurkaarten kunnen afwijken op de foto.

10. Overmacht
10.1 Kleur & Zijde is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Kleur & Zijde alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Kleur & Zijde behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kleur & Zijde gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Kleur & Zijde bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Kleur & Zijde is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 Kleur & Zijde en Ariënne van Tol zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door derden bij workshop op locatie. Kleur & Zijde stelt alles in het werk om tafel en vloer te beschermen. Indien een gast een vlek maakt is dit de eigen aansprakelijkheid van de gast.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Kleur & Zijde aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Kleur & Zijde zolang de afnemer de vorderingen van Kleur & Zijde uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Kleur & Zijde wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Kleur & Zijde en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam tenzij Kleur & Zijde er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.